Nuotolinio mokymo kvalifikacijos tobulinimo programa pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams

Kaip padėti mokiniams išmokti?

Mokymosi mediacija: mokymas, įrankiai ir užduotys mokymosi potencialui atsiskleisti

II moduliai
(40 ak. val.)
III Moduliai (40 ak. val.)
(40 ak. val.)

Šiandieninis  kintantis  ir  spartus  žinių  pasaulis  kelia  vis  naujus  reikalavimus besimokančiajam,  o  tuo  pačiu  ir mokyklai,  kurioje  vis  dažniau  akcentuojama  mokėjimo mokytis kompetencijos svarba. Poreikį ugdyti mokinių mokėjimo mokytis kompetencijas bei padėti mokiniams mokytis diktuoja ir naujai auganti mokinių karta, besikeičiančios mokymo paradigmos,  besikeičiantis  pedagogo  vaidmuo  ugdymo  procese,  o  aktyvus  mokymasis  ir mokymosi strategijos ir toliau taps tik svarbesnės greitai besikeičiančiame ateities pasaulyje.  

 

Viena iš galimybių ugdyti mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją ir padėti mokiniams mokytis yra kognityvinės srities Izraelio psichologo prof. R. Feuersteino unikali ugdymo sistema, kuri jau padėjo tūkstančiams besimokančiųjų visame pasaulyje pagerinti savo mokymąsi, mąstymą ir mokymosi pasiekimus. Metodo esmė – pažinti besimokančiojokognityvinius mokymo/si procesus, suprasti jam labiausiai tinkamus ir neefektyvius mokymo/si metodus, mokyti mąstymo ir mokymosi taisyklių bei strategijų (daugiau informacijos www.icelp.info). Mokymo programa siekiama supažindinti su Feuersteino metodu, jo teorija ir praktika, plėtoti pedagogų žinias apie individualius mokinių mokymos/si ypatumus, pagalbą ir mokymą mokytis, efektyvių kognityvinių mokymo/si strategijų taikymą kasdieninėse ir praktinėse pedagogo mokymo ir mokinio mokymosi veiklose.

 

Mokymų programa sudaryta iš trijų, vienas po kito sekančių mokymo modulių.

Pirmajame mokymo modulyje ,,Ko reikia, kad vaikas išmoktų? (12 val.) pedagogai supažindinami su esminėmis mokymui/si pažinimo funkcijomis, jų atpažinimu, vertinimu bei korekcija/ ugdymu mokymo bei mokymosi veikloje. Modulyje daug dėmesio skiriama pedagogų gebėjimams suprasti individualius atskirų mokinių grupių/sutrikimų kognityvinės raidos bei mokymo/si ypatumus, galimas mokymo/si sunkumų priežastis.

Antrajame modulyje ,,Mokymosi mediacija: mokymas, įrankiai ir užduotys mokymosi potencialui atsiskleisti’’ (12 val.) pedagogai supažindinami su tarpininkavimo mokantis teorija, mokymosi mediacija, pagrindiniais jos principais bei taisyklėmis. Be teorinės dalies modulis apima ir efektyvaus mokymo bei konkrečių mokymosi mediacijos pavyzdžių analizę.

Trečiasis modulis ,,Kaip padėti mokytis mokymosi sunkumų ir sutrikimų turintiems mokiniams? (16 val.) skirtas specialiųjų poreikių mokinių ugdymui, atskirų mokymosi sutrikimų ir sunkumų aptarimui, individualių atvejų analizei, vaizdo mokymams, praktinio darbo refleksijai ir įgūdžių įtvirtinimui.

 

Pagrindinės programos modulių temos ir trukmė

I modulis

,,Ko reikia, kad vaikas išmoktų? (12 val.)

·       Informacijos ir duomenų rinkimas. Svarbiausios kognityvinės funkcijos, jų atpažinimas, korekcija ir ugdymas mokymo/si veikloje (2 ak.val.).

·       Kalbos panaudojimas mokantis. Pagrindiniai principai ir strategijos (2 ak. val.).

·       Informacijos ir duomenų apdorojimo ir naudojimo etapas. Svarbiausios kognityvinės

funkcijos, jų atpažinimas, korekcija ir ugdymas mokymo/si veikloje (2 ak.val.).

·       Kaip ugdyti abstraktaus mąstymo gebėjimus? (4 ak.val.)

·       Pristatymas ir komunikacija. Atsakymų pateikimo etapo kognityvinių funkcijų

atpažinimas, korekcija ir ugdymas mokymo/si veikloje (2 ak.val.)

 

II modulis

,,Mokymosi mediacija: mokymas, įrankiai ir užduotys mokymosi potencialui atsiskleisti’’ (12 val.)

·       Efektyvaus mokymo samprata (L.Vygotsky, R. Feuerstein) (2 ak.val.)

·       Kognityvinis žemėlapis – įrankis mokymosi užduočių, ypatumų ir sunkumų

vertinimui (3 ak. val.)

·       Individualūs mokinio ir klasės mokymosi profiliai. Mokymosi profilių analizė (3

ak. val.)

·       Kaip pritaikyti dinaminio vertinimo principus savo klasėje? (2 ak.val.)

·       Praktiniai mediacijos mokantis taikymo aspektai (2 ak.val.)

 

III modulis.

,,Kaip padėti mokytis mokymosi sunkumų ir sutrikimų turintiems mokiniams?‘‘ (16 val.)

·       Mokymosi pagalba specifinių sutrikimų ir sunkumų turintiems mokiniams (8 ak. val.)

·       Kognityvinių gebėjimų ir mokymosi įgūdžių ugdymas neformalaus ugdymo veiklose

(2 ak. val.)

·       Informacinių technologijų, mobiliųjų programėlių panaudojimas kognityvinių

gebėjimų lavinimui (2 ak. val.)

·       Individualių mokinio ar klasės bei mediacijos mokant/is atvejų analizė (4 ak. val.)

 

Reikalavimai mokymų dalyviams

·       Pradinio ugdymo mokytojas

·       Dalyko mokytojas

·       Švietimo pagalbos specialistas

Dalyvavimas aukštesniuose moduliuose galimas tik išklausius prieš tai esančius modulius.

 

Lektorė:

Dr. Aida Šimelionienė, Edukacinės krypties psichologė, VU Psichologijos instituto lektorė (dėstomas kursas ,, Mokymas ir Mokymasis), Feuersteino metodo praktikė, specializuojasi kognityvinio ugdymo, gebėjimų ir mokymosi vertinimo srityje.